Flandre

Het leven en de werken van Kanunnik J.-B. David, hoogleeraar bij de Katholieke Hoogeschool. Lier, Van In en C., s.d., 23, 298 pp., mouillure à la couv.
Lierre 1801 - Louvain 1866.
Référence 1657
Prix 15 €
Commande/